logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

THÔNG BÁO xây dựng kế hoạch KH&CN cấp quốc gia năm 2021 và khung kế hoạch KH&CN các cấp 05 năm 2021-2025

Kính gửi các đơn vị trong toàn Trường,

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng gửi tới các Thày, Cô Thông báo số 660/TB-ĐHHN ngày 08/5/2020 về việc xây dựng kế hoạch KH&CN cấp quốc gia năm 2021 và khung kế hoạch KH&CN các cấp 05 năm 2021-2025.

I. Xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2021

Các đơn vị, cá nhân xây dựng Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2021 theo Phụ lục 1 - Mẫu A1-ĐXNV.

II. Xây dựng khung kế hoạch KH&CN các cấp 05 năm 2021-2025

Các đơn vị phổ biến, khuyến khích cán bộ giảng viên của đơn vị đăng ký tham gia thực hiện đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp bộ và cấp cơ sở theo kế hoạch trong vòng 05 năm (2021-2025). Định hướng nghiên cứu của đề tài/nhiệm vụ KH&CN tập trung giải quyết những vấn đề phục vụ phát triển ngành giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục đại học; ứng dụng vào thực tiễn đời sống, sản xuất kinh doanh; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; kết quả, sản phẩm được áp dụng để giải quyết các vấn đề đổi mới giáo dục và đào tạo, áp dụng để nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng sinh viên tốt nghiệp.

Mẫu đăng ký: theo Phụ lục 2 - Biểu TK2-1 tại đường link https://bit.ly/35ILiVN

Lưu ý: Điền đầy đủ các trường dữ liệu theo mẫu.

III. Thời hạn đăng ký đề xuất và khung nhiệm vụ

Các đơn vị phổ biến và tập hợp các mẫu phiếu gửi về Phòng Quản lý Khoa học (cán bộ tiếp nhận: Bà Nguyễn Thị Ngà - chuyên viên; Điện thoại: 0243.5530.728, máy lẻ: 1215; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) trước ngày 25/5/2020 để tổng hợp, trình Hội đồng xét duyệt báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo.