logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ 2021


Kính gửi:

Các đơn vị trong toàn Trường,
Các Thày/Cô
Căn cứ Công văn số 2459/BGDĐT-KHCNMT ngày 06/7/2020 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp Bộ thực hiện từ năm 2021; Quyết định số 1722/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 về việc phê duyệt danh mục Chương trình KH&CN cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021, Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông tin tới các Thày/Cô, các đơn vị trong toàn Trường nội dung như sau:

Nội dung: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021
Các chương trình KH&CN cấp Bộ được đưa ra tuyển chọn: 05 Chương trình (theo Quyết định số 1722/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 đính kèm)
Cơ sở pháp lý: Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT ngày 29/3/2018 và các biểu mẫu đính kèm xem tại đây
Điều kiện và hồ sơ tham gia tuyển chọn: Nêu tại Công văn số 2459/BGDĐT-KHCNMT ngày 06/7/2020 đính kèm (xem tại đây)
Thời gian và nơi tiếp nhận hồ sơ: Trước 17g00 ngày 20/7/2020 gửi về Phòng Quản lý Khoa học (Chuyên viên: Đặng Hoàng Giang và Nguyễn Thị Ngà; ĐT: 0243.5530.728; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Trân trọng thông báo. 

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC