logo
EN
VN

Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy để phòng chống dịch, bệnh Covid - 19

Căn cứ Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác ĐTTX ứng phó với dịch Covid-19;
Căn cứ công văn hỏa tốc số 1001/UBND-KGVX ngày 24/3/2020 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh Covid-19 Trường Đại học Hà Nội; Xét tình hình dịch, bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Nhà trường tiếp tục điều chỉnh kế hoạch giảng dạy như sau:

200327 TB dieu chinh ke hoach giang day