logo
EN
VN

Thông báo triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 31/3/2020, Nhà trường đã có thông báo số 514/TB-ĐHHN triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Nhà trường yêu cầu các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Nội dung thông báo xem tại đây.

200331 514 - TB - DHHN-1

200331 514 - TB - DHHN-2