logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Hội nghị tập huấn về tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Ngày 01 tháng 4 năm 2017, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn về tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học cho 114 cán bộ, giảng viên. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ thuộc Dự án “Đảm bảo chất lượng trong quản trị đại học” do Cơ quan đại học Pháp ngữ (AUF) tài trợ nhằm hướng dẫn về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cũng như sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia hướng dẫn nội dung của buổi tập huấn có TS Lê Mỹ Phong - Trưởng phòng Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp, Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ThS Thiều Văn Hùng – chuyên viên Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự đã được nghe TS Lê Mỹ Phong trình bày tổng quan về kiểm định chất lượng, tầm quan trọng của tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học, mô hình đánh giá, quy trình tự đánh giá và triển khai tự đánh giá theo các tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo đại học hiện nay.

Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo đại học. Đó là quá trình cơ sở đào tạo căn cứ vào các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng để tiến hành tự xem xét, phân tích và đánh giá tình trạng chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý… của mình để từ đó có các biện pháp để điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Hiện nay Trường Đại học Hà Nội đang tiến hành tự đánh giá hai chương trình đào tạo bậc cử nhân của ngành Tài chính – Ngân hàng và Công nghệ thông tin.

Những người quan tâm tới hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng có thêm tham khảo các tài liệu sau của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH của Cục Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục ngày 28/6/2016 về Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH, Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH của Cục Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục ngày 28/6/2016 về Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo.

170401 tap huan 01

170401 tap huan 02

170401 tap huan 03

170401 tap huan 04

170401 tap huan 05