logo
EN
VN

Về việc "thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học"

HANU - Ngày 07 tháng 5 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1583/BGDĐT-GDTC về việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trường học. Trường Đại học Hà Nội xin giới thiệu nội dung công văn này để toàn thể cán bộ, giảng viên và người học trong toàn Trường biết và thực hiện.

Nội dung công văn như sau:

200508 Cong van 1583