logo
EN
VN

1. CÁC VĂN BẢN LUẬT


STTSỐ HIỆU GỐCNGÀY KÝTRÍCH YẾU


1
10/2012/QH13
18/6/2012 Luật lao động
2
38/2005/QH11
14/6/2005 Luật giáo dục
3
44/2009/QH12
25/11/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục
4
08/2012/QH13 18/6/2012 VBHN Luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018
5
42/2013/QH13 25/11/2013 Luật tiếp công dân
6
03/2011/QH13 11/11/2011 Luật tố cáo
7
02/2011/QH13 11/11/2011 Luật khiếu nại
8
56/2010/QH12 15/11/2010 Luật Thanh tra
9
55/2005/QH11 29/11/2005 Luật phòng chống tham nhũng
10
27/2012/QH13 23/11/2012 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
11
91/2015/QH13
24/11/2015 Luật dân sự


2.
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ


STTSỐ HIỆU GỐCNGÀY KÝTRÍCH YẾU


1 21/NQ-CP 12/5/2009 Nghị quyết ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
2 70/2014/QĐ-TTg 10/12/2014 Điều lệ trường đại học
3
16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
4
377/2015/QĐ-TTg 20/3/2015 Về phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Hà Nội
6
86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
7
79/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
8
73/2015/NĐ-CP 08/09/2015 Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
9
11/2015/NĐ-CP 31/01/2015 Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
10
72/2014/QĐ-TTg 17/12/2014 Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
11
99/2014/NĐ-CP 25/10/2014 Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
13
143/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
14
52/2013/QĐ-TTg 30/08/2013 Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
16
27/2015/NĐ-CP 10/3/2015 Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”
17
53/2015/NĐ-CP 29/5/2015 Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
18
56/2015/NĐ-CP 09/6/2015 Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
19
04/2016/NĐ-CP 06/1/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
20 55/2011/NĐ-CP 04/7/2011 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
21 46/2017/NĐ-CP 21/4/2017 Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục


3. CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ CẤP BỘ, LIÊN BỘ


STTSỐ HIỆU GỐCNGÀY KÝTRÍCH YẾU


1
01/2015/TTLT-BNV-BTC 16/4/2015 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
2
01/2015/TTLT-TTCP-BNV 16/3/2015 Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng
3
07/2015/TT-BGDĐT 16/4/2015 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
4
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
5
05/2016/TT-BGDĐT 21/3/2016 Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên
6 1278/QĐ-BGDĐT 17/4/2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dânvà giải quyết khiếu nại, tố cáo
7 4415/QĐ-BGDĐT 02/10/2013 Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kĩ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục
8 51/2012/TT-BGDĐT 18/12/2012 Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp
9 10/2016/TT-BGDĐT 05/4/2016 Thông tư ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
10
16/2016/TT-BGDĐT 18/05/2016 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
11
03/2016/TT-BKHĐT 05/05/2016 Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
12
10/2016/TT-BGDĐT 05/04/2016 Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
13
08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14
06/2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
15
04/2016/TT-BGDĐT 14/03/2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
16
03/2014/TT-BGDĐT 25/02/2014 Quy chế Quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
17
32/2015/TT-BGDĐT 16/12/2015 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học
18 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH 05/11/2015 Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học
19 24/2015/TT-BGDĐT 23/09/2015 Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
20
18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 08/09/2015 Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học
21
04/2015/TT-BNV 31/08/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
22
16/2015/TT-BGDĐT 12/08/2015 Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
23
04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC 10/03/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
24
47/2014/TT-BGDĐT 31/12/2014 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
25
19/2014/TT-BNV 04/12/2014 Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức
26
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
27
35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC 15/10/2014 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học
28 04/2014/TT-BGDĐT 28/02/2014 Ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
29
01/2014/TT-BGDĐT 24/01/2014 Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
30
62/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
31
38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
32
29/2013/TT-BGDĐT 25/07/2013 Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học
33
26/2013/TT-BGDĐT 15/07/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
34
07/2015/TT-BGDĐT 16/04/2015 V/v Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
35
23/2016/TT-BTC 16/02/2016 Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
36 06/VBHN-BGDĐT 04/3/2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường ĐH hợp nhất Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
37
1237/KTKĐCLGD 03/8/2016 Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học
38 23/2016/TT- BGDĐT 23/10/2016 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
39 10/2016/TT-BGDĐT 05/4/2016 Thông tư ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
40 04/2016/TT-BGDĐT 14/3/2016 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
41 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016 Hướng dẫn chung về sử dụng Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
42 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016 Hướng dẫn về việc tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
43 12/2017/TT-BGDĐT 19/5/2017 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
44 08/2017/TT-BGDĐT 04/4/2017 Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ
45 06/2017/TT-BGDĐT 15/3/2017 Quy chế đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học
46 23/2017/TT-BGDĐT 29/9/2017 Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung 6 bậc dùng cho Việt Nam
47 3878/BGDĐT-PC 24/7/2014 Hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học
48 19/2015/TT-BGDĐT 08/9/2015 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.


4. VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG


STTSỐ HIỆU GỐCNGÀY KÝTRÍCH YẾU


1
229/QĐ-ĐHHN 25/2/2009 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Hà Nội
2
1256/QĐ-ĐHHN 28/8/2013 Quy chế thực hiện dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hà Nội
3
1145/QĐ-ĐHHN 27/06/2016 Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn các đơn vị thuộc Trường Đại học Hà Nội
4
1146/QĐ-ĐHHN 27/06/2016 Quy định về việc xem xét kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên cho chức danh GS, PGS và giảng viên có trình độ Tiến sĩ. Quy trình và các bước thực hiện trong nội bộ Trường Đại học Hà Nội.
5
2544/QĐ-ĐHHN 30/12/2015 Quy định chế độ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động.
6
2545/QĐ-ĐHHN 30/12/2015 Quy định xét cử công chức, viên chức và người lao động đi học tập ở trong và ngoài nước của Trường Đại học Hà Nội.
7
1848/QĐ-ĐHHN 09/9/2016 Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Hà Nội
8 1349/KH-ĐHHN 02/8/2016 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1287/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
9
1846/QĐ-ĐHHN 09/9/2016 Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Hà Nội
10 
1587/QĐ-ĐHHN 24/8/2016 Quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Hà Nội
11
1599/QĐ-ĐHHN 25/8/2016 Quy định hoạt động KH&CN và đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN Trường Đại học Hà Nội
12
1942/QĐ-ĐHHN
20/09/2016 Quy định về quản lý tài sản của Trường Đại học Hà Nội
13
2126/QĐ-ĐHHN
07/10/2016 Quy định về quản lý tài sản cho thuê của Trường Đại học Hà Nội
14
2258/QĐ-ĐHHN 25/10/2016 Quy định quản lý sinh viên nội trú của Trường Đại học Hà Nội
15
1767/QĐ-ĐHHN
09/10/2015 Quy trình quản lý Lưu Học sinh nước ngoài học tập tại Trường Đại học Hà Nội
16
1709/QĐ-ĐHHN
06/10/2015 Hướng dẫn Quy trình Trao đổi Sinh viên
17 42/QĐ-ĐHHN
06/01/2016 Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Hà Nội
18 43/QĐ-ĐHHN 06/01/2016 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Hà Nội
19 572/QĐ-ĐHHN
246/3/2017 Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Trường Đại học Hà Nội
20 1042/QĐ-ĐHHN 06/8/2015 Quy chế thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ
21 2928/QĐ-ĐHHN 31/12/2016 Quy định quản lý các hoạt động quốc tế Trường Đại học Hà Nội
22 1766/QĐ-ĐHHN 22/8/2017 Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tin chỉ của Trường Đại học Hà Nội
23 107/QĐ-ĐHHN 18/01/2007 Quy định về công tác văn thư, văn bản của Trường ĐHHN
24 1969/TB-ĐHHN 22/8/2018 Lịch tiếp công dân năm học 2018-2019
25 3398/QĐ-ĐHHN 28/12/2018 Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
26 2189/TB-ĐHHN 03/9/2019 Phân công công tác của Ban Giám hiệu